Belge Hizmetleri

Firma Ortakları Belgesi:
Bu belge ticari işletmelerin, oda sicil servisinden temin edebilecek bir belgedir.Bu belge ilgili kurumlara ibraz edilmek üzere,şirket ortaklarının T.C. Kimlik numaraları,ad ve soyadları,ticari işletmeye giriş ve çıkış tarihleri, pay miktarlarını ve sermayesini gösteren bir belgedir.Bu belge firmanın ortaklarının durumunu göstermekte olup, firmanın faal durumunu göstermez.
• Dilekçe ile talep edilir. • Ücrete tabi değildir ( 2024 ) • Müracaat yeri Oda Sicil Servisi

İhale Durum Belgesi:
1-Odamızda kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girebilmesi için Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin  ( g ) bendlerine ilişkin düzenlenen belgedir.
2-Odamızda kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girip, ihalenin firma üzerinde kalması sonucu Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin  ( g ) bendlerine ilişkin düzenlenen tarihli teyid yazısıdır.

• Dilekçe  ile talep edilir. • Ücrete tabidir. • Müracaat yeri Oda Sicil Servisi

Meslekten Men Edilmediğine Dair Belge:
5174 sayılı Yasa ve Mevzuat çerçevesinde Odaların bir üyesi hakkında 'MESLEKTEN MEN' cezası verme yetkisi bulunmaktadır. 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 26. maddesi çerçevesinde ilgili firma hakkında kayıt tarihinden bugüne kadar 'Geçici veya sürekli olarak oda üyeliğinden çıkarma cezası olup olmadığı sicil dosyasından bakılarak firmanın yazılı talebine istinaden 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNUN 10. maddesinin (g) bendine göre ilgili mercilere ibraz edilmek üzere tarafımızdan tanzim ve tevdi edilen belgedir.

• Dilekçe  ile talep edilir. • Ücrete tabidir. • Müracaat yeri Oda Sicil Servisi

Oda Kimlik Kartı:
Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden Kolektif, Komandit, Limited  Şirket ortaklarına ve müdürlerine, Anonim Şirketin yönetim kurulu üyeleriyle temsil ve ilzama yetkili genel müdürlerine, Kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir.

• Kimlik kartı odamızdan alınacak Üye Kimlik Kartı Müracaat Formu ile talep edilir. Bu forma 1 fotoğraf ve kimlik talep edilen T.C. uyruklu kişi için nüfus cüzdan fotokopisi, yabancı uyruklu kişi için pasaport fotokopisi eklenmelidir.

• Ücrete tabidir. • Müracaat yeri Oda Sicil Servisi 

Oda Sicil Kayıt Sureti / Faaliyet Belgesi:
Firmanın odamıza kayıtlı, faaliyette olduğunu gösterir belgedir.

• Dilekçe  ile talep edilir.  • Ücrete tabi değildir. ( 2024 ) • Müracaat yeri Oda Sicil Servisi

Ortaklık Teyit Belgesi / Firma Ortakları Belgesi: 
Odamızda kayıtlı firmaların en son ortaklarını ve hisse miktarlarını gösterir belgedir.

• Dilekçe  ile talep edilir. • Ücrete tabidir. • Müracaat yeri Oda Sicil Servisi

Yerli İstekli Belgesi: 
Odamızda kayıtlı firmaların Devlet İhalelerine girebilmesi için Kamu İhale Kanunu’nun 53.maddesine istinaden çıkarılan Yönetmeliklere göre yabancı sermayesi olmadığı ve dolayısıyla “ Yerli İstekli “ olduğuna ilişkin düzenlenen belgedir.

• Dilekçe  ile talep edilir.  • Ücrete tabidir. • Müracaat yeri Oda Sicil Servisi

Bağ-Kur İşlemleri: 
Bağ-Kur - SGK tarafına verilen formun, firmanın Ticaret Sicili dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanan belgedir.
• Sözlü talep edilir. • Ücrete tabibir ( 2024 ) • Müracaat yeri Oda Sicil Servisi

Çıraklık Sözleşmeleri, Kalfalık ve Ustalık Belgeleri: 
Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından verilen formun kayıtlarımız doğrultusunda onaylanan belgedir.
• Sözlü talep edilir.  • Ücrete tabi değildir. • Müracaat yeri Oda Sicil Servisi

Fatura Tasdikleri:
Devlete ait inşaat işlerinde kullanılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mallarla ilgili olarak düzenlenen faturalara, tarihleri itibariyle rayicine uygunluk tasdik işlemleri yapılır.
Tasdik edilmesi talep edilen faturalar bir dilekçe ekinde ve malzemelerin tanım ve özellikleri faturaya tam olarak işlenmiş şekilde teslim alınır. Tasdik amacı ile getirilen faturaların TOBB Muamelat Yönetmeliği ve Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Odamız sorumluluk sahası içerisindeki firmalar tarafından düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir.  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitapçığında bulunmayan veya muhteviyatı özel imalat kapsamında olan resmi alımlarla ilgili faturalar için piyasa araştırması yapılır. Elde edilen fiyatların birbirine yakın olan en az üç tanesinin ortalaması alınır. Bulunan bedel o malzemenin rayiç fiyatı olarak kabul edilir ve fatura fiyatlarıyla karşılaştırılır. Rayiç fiyatlar fatura fiyatlarının üzerinde veya aynı ise fatura onaylanır. Fatura fiyatlarının altında ise faturaya işlem yapılmaz ve iade edilir. Fiyat tespiti açısından yeterli sayıda işletmenin bulunmaması halinde, ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper/eksperlerin raporu doğrultusunda işlem yapılır. Tasdik edilen faturalar için, firma temsilcisi fatura tasdik bedelini Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırır. Onay işlemi tamamlanan faturanın aslı talepte bulunan firmaya verilir, fotokopileri ise Odamız arşivinde saklanmak üzere alınır.
Rayice uygunluğu istenen fatura, özel imalatı gerektiren bir iş için düzenlenmişse yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama resim ve benzeri belgelerin faturaya eklenmesi zorunludur.

Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.  

Faturaların tasdiki, satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır.

Kapasite Raporu Tasdik İşlemleri:
TOBB tarafından onaylı kapasite raporlarının  orjinal ıslak imzalı asılları odamızca muhafaza edilir. Kapasite Raporu bulunan firmalar yazılı talep ile mevcut kapasite raporlarının onaylı kopyası verilir.Kapasite Raporu tasdiği ücrete tabidir. Dilekçe
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Suret Tasdiği: Odamız üyesi firmaların Ticaret Sicil Dosyasında bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopilerinin onay işlemidir.

• Dilekçe ile talep edilir. • Ücrete tabidir. • Müracaat yeri Devrek Oda Sicil Servisi
 www.ticaretsicil.gov.tr adresinden gazete ilanlarına ulaşabilirsiniz!

TİCARET SİCİL BELGELERİ:
İflas Konkordato Belgesi: 
Devrek Ticaret Sicili Memurluğu’na kayıtlı olan firmaların ihalelere girebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesi son fıkrasının ( a ) ve ( b ) bendine dair  verilen belgedir.
 Dilekçe ile talep edilir. • Harca tabidir. • Müracaat yeri Devrek Ticaret Sicil Müdürlüğüdür.
Merkez Nakli Belgesi : Ticaret Sicili yönetmeliği'nin 111. maddesine göre merkez nakli için düzenlenen belge;
Merkezi Devrek Ticaret Sicili Memurluğu’nda kayıtlı iken başka Sicil Memurluğu faaliyet alanına nakil etmek isteyen firmalar için hazırlanan belgedir.
• Dilekçe  ile talep edilir. • Harca tabidir. • Müracaat Yeri Devrek Ticaret Sicil Müdürlüğü
Devrek Ticaret Sicili Memurluğu'na hitaben yazılan dilekçede, şirket merkezinin  nakledeceği açık adresin yazılması ve “ Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 111.maddesine göre belge  düzenlenmesini talep ediyorum “ ifadesinin bulunması yeterli olup, dilekçe ekinde

Limited Şirket:
 1 adet Tadil Tasarısı fotokopisi, 1 adet Ortaklar Kurulu kararı noter tasdikli fotokopisi;
Anonim Şirket : 1 adet Tadil Tasarısı fotokopisi, 1 adet Yönetim Kurulu Kararı noter tasdikli fotokopisi, 1 adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter onaylı
fotokopisi ve hazirun cetveli fotokopisi ;

Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 120.maddesine göre şube açılması için düzenlenen belge; 
Merkezi Devrek Ticaret Sicili Memurluğu’nda tescilli olan firmaların memurluğumuz faaliyet alanı dışında şube açmak üzere hazırlanan belgedir.
 Dilekçe  ile talep edilir. • Harca tabidir. • Müracaat Yeri Devrek Ticaret Sicil Müdürlüğü

Devrek Ticaret Sicili Memurluğu'na hitaben yazılan dilekçede, şubenin açılacağı açık adresin yazılması ve “ Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 120.maddesine göre belge düzenlenmesini talep ediyorum “ ifadesinin bulunması yeterli olup, dilekçe ekine 1 nüsha şube açılışına ilişkin Ortaklar Kurulu / Yönetim Kurulu Kararının noter onaylı fotokopisi eklenmelidir.

Ticaret Sicil Tasdiknamesi: 
Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 16.Maddesine Göre Düzenlenen begedir.Sicil Tasdiknamesinde aşağıdaki olgular yer alır:
1-MERSİS numarası. 
2-Ticaret unvanı. 
3-Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası. 
4-İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi. 
5-İşletmenin faaliyet alanı. 
6-İşletmeye tahsis edilmiş olan sermaye. 
7-Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanlar.
• Dilekçe ile talep edilir. • Devrek Ticaret Sicili Memurluğu'dan temin edilir. • Harca Tadiri.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sureti: İstenilmesi halinde firmanın Ticaret Sicili dosyasında mevcut olan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri’nin fotokopilerinin çekilip onaylandığı belgedir.
• Dilekçe ile talep edilir. • Harca tabidir. • Müracaat yeri Devrek Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yetki Belgesi: 
Tüzel Kişilerin yetkililerini, temsil ve ilzam şeklini gösterir belgedir.
1-Türk Ticaret Kanunu'nun 35/2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;
 Dilekçe   ile talep edilir. • Harca tabidir. • Müracaat yeri Devrek Ticaret Sicil Müdürlüğüdür.

 

 

 

 

Site ziyaretlerini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. Bu aşamayı geçerseniz kabul etmiş sayılırsınız.

Tamam
Sohbete Başla
Sizin için buradayım
Hoş geldiniz ??

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?