• +90 (372) 556 39 91
 • devrektso@tobb.org.tr
 • devrektso@hs01.kep.tr
Gerçek Kişiler

GERÇEK KİŞİLER ( ŞAHIS FİRMASI )

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12) Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

Gerçek kişilerin kuracakları ticari işletmelerin faaliyetleri esnaf ve sanatkar faaliyeti olmaz. (Örneğin kuaför, berber faaliyeti yanında manikür-pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.)

Ticaret Siciline Kayıt:

MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)üzerinden firma kuruluşu yapmanız gerektiğindenhttp://mersis.gumrukticaret.gov.trye tıklayarak kayıt olunuz ve kuruluşunuzu yapınız!

 • 01-Dilekçe (Örneği)
 • 02-Taahhütname(TST.24.mad) :(Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Taahhütnamede işletmenin unvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.
 • 03-Tescil talepnamesi (Ticaret Sicili Memurluğunca düzenlenir) (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, T.C.Kimlik numarası (yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası, ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir)
 • 04-Vergi levhası fotokopisi (25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü talimatı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs Firmalarının tescili için vergi levhası bilgilerinin https://intvd.gib.gov.tr(VEDOP sistemi) linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs Firmalarının tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs Firmalarının tescil işlemi yapılacaktır.)
 • 05-Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi
 • 06-Faaliyet konusu ikrazatçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikrazatçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli)
 • Oda Siciline Kayıt için; gerçek kişi tacirlerin Oda’ya kayıt işlemlerinde Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermeleri zorunlu belgelerine ek olarak, dilekçe ve Oda kayıt beyannamesini içindeki açıklamaya göre doldurup imzalayarak vermeleri yeterlidir.

 • 07-Dilekçe ( Örneği )
 • 08-Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından imzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır) Başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısının seçilmesi mümkün değildir,
 • 09-Yeni çekilmiş 3 adet vesikalık resim.

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ:

Ticaret Sicil Müdürlüğünce istenecek olan evraklar:
 • 01- Dilekçe(Örnekler): (Değişikliğe ait metnin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

*Değişiklik kullanılan unvan ile ilgili ise noterden düzenlenmiş unvan tescil talepnamesi.

*Değişiklik ticari faaliyet adresi ile ilgili ise TST.29.mad istinaden düzenlene taahhütname

*Değişiklik Sigorta Acenteliği tescili ise; Dilekçeye ek olarak

 • 02- 1 adet Acentelik Sözleşmesi, 2 adet Acentelik Vekaletnamesi, 1 adet imza Beyannamesi.
 • Oda Sicil Memurluğunca istenecek evraklar:

  Gerçek kişi tacirlerin değişiklik işlemleri için Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermeleri zorunlu belgelerine ek olarak, dilekçe , T.T.S.Gazetesi veya Ticaret Sicil Tasdikname fotokopisi verilmesi yeterlidir.

  ŞUBE AÇILIŞI:

  Ticaret Sicili Müdürlüğünce istenecek olan evraklar:

  Mersis üzerinden şube açılış müracatı yapınız!

  • 01-Dilekçe (TSM -Örnek)
  • 02-Merkezinin başka bir Sicil Memurluğu'nda kayıtlı olması halinde son bir ay içinde alınmış ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazeteleri suretleri.
  • 03-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış-aslı)
  • 04-Unvan ve imza beyannamesi (Noter onaylı aslı 1'er adet ) ( Şube ünvanı, İşyeri ve ikametgah adresi yazılmış olacak)(örnek- Murat Akar- ................ .........Devrek Şubesi)
  • 05-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı Zonguldak ili dışında olan şube yetkilisinin ikametgah belgesi
  • 06-Kimlik fotokopisi
  • 07-Vergi levhası fotokopisi
  • 08-Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı
  Oda Sicil Memurluğunca istenecek evraklar:

  Gerçek kişi tacirlerin Oda’ya şube kayıt işlemlerinde Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermeleri zorunlu belgelerine ek olarak, dilekçe , oda kayıt beyannamesini içindeki açıklamaya göre doldurup imzalayarak vermeleri yeterlidir.

  • 09-Dilekçe ( TSO- Örnek )
  • 10-Oda kayıt beyannamesi
  • 11-3 adet yeni çekilmiş vesikalık resim.

  MERKEZ NAKLİ:

  Ticaret Sicili Müdürlüğünce istenecek olan evraklar:
  • 01-Dilekçe (TSM)
  • 02-Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil Müdürlüğünce onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)
  • 03-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış - aslı)
  • 04-Merkez nakline ilişkin noter onaylı yeni adresli imza unvan beyannamesi (Noter onaylı aslı 1'er adet )
  • 05-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı Zonguldak ili dışında olan ortaklara ait ikametgah belgesi
  • 06- Taahhütname ( TST 29.mad )
  Oda Sicil Memurluğunca istenecek evraklar:

  Gerçek kişi tacirlerin Oda’ya merkez nakli kayıt işlemlerinde Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermeleri zorunlu belgelerine ek olarak, dilekçe ve Oda kayıt beyannamesini içindeki açıklamaya göre doldurup imzalayarak vermeleri yeterlidir.

  • 01-Dilekçe (TSO)
  • 02-Oda kayıt beyannamesi

  HALEFİYET

  • 1-Dilekçe (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede; işletmenin ünvanı, sermayesi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.
  • 2-Noterde düzenlenen ticari unvan beyannamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, T.C.Kimlik numarası (yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası, ticari unvanı, tacirin vefat ettiği hususu ve mirasçıların muvafakatini içeren)
  • 3-Oda kayıt beyannamesi (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir tarafından imzalanmalı, Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacirin resmi bulunmalıdır)
  • 4-Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakat name
  • 5-Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi
  • 6-Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

  SİGORTA ACENTELİĞİ

  Ticaret Sicili Müdürlüğünce istenecek olan evraklar:
  • 01-Dilekçe ( TSM ) Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
  • 02-Vekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.
  • 03-Acentelik Vekaletnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha)
  • 04-Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakat namesi
  Oda Sicil Memurluğunca istenecek evraklar:

  Gerçek kişi tacirlerin Oda’ya sigorta acenteliği işlemlerinde Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermeleri zorunlu belgelerine ek olarak,

  • 01-Dilekçe ( TSO )

  SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

  Ticaret Sicili Müdürlüğünce istenecek olan evraklar:
  • 01-Dilekçe ( TSM ) - Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
  • 02-Fesih edilen vekaletnameyi veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.
  • 03-Acentelik sözleşmesi fesih namesi (Noter onaylı - 2 nüsha)
  Oda Sicil Memurluğunca istenecek evraklar:

  Gerçek kişi tacirlerin Oda’ya sigorta acenteliği feshi işlemlerinde Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermeleri zorunlu belgelerine ek olarak,

  • 01-Dilekçe-TSO

  KAPANIŞ

  Ticaret Sicili Müdürlüğünce istenecek olan evraklar:
  • 01-Dilekçe -TSM
  • 02-Mal beyanı- 3 adet hazırlanacaktır ( Örnek )
  • 03-Vergi kapanışına dair maliyeden kapanışı gösterir belge
  • 04-Vefat nedeniyle kapanış talebinde Noter onaylı ya da asıl veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, Dilekçe-Örnek ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.
  Oda Sicil Memurluğunca istenecek evraklar:

  Gerçek kişi tacirlerin veya verisin Oda’ya terkin için Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermeleri zorunlu belgelerine ek olarak,

  • 01-Dilekçe-TSO
  Tescil İşlemleri Menü