Kooperatifler

Kooperatif Yeni Kayıt

GEREKLİ EVRAKLAR (TSY Madde 109)

1- Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

2- Odaya kayıt için: Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

3- Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı ana sözleşme (8 asıl -)

4- İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı (1 adet aslı veya noter onaylı örneği)

5- Temsile yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında düzenlen Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış ünvan altında imza beyannamesi (2 adet asıl - ).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

6- Yönetim kurulu üyelerinin fotoğrafları (5’şer adet)

7-Taahhütname (TST24 maddeye göre )

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

Adres Değişikliği 

GEREKLİ EVRAKLAR

1-Dilekçe

2-Noter onaylı Kooperatif Yönetim Kurulu Adres Değişikliği Kararı (2 asıl –)

3-Taahhütname(TST 24 maddeye göre belge)

NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise kooperatifin YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.


NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/
 adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Ana Sözleşme Tadili

GEREKLİ EVRAKLAR

1- Dilekçe

2- Ana sözleşme Tadil Metni ( 1 adet asıl  - 1 adet fotokopi)          

3- Ana sözleşme tadiline ait bakanlık izin yazısı ( 1 adet asıl)

4- Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (2 asıl -)

5- Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

6- Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 adet asıl)

7- Bakanlık temsilcisi atama yazısı ( 1 adet asıl)

8- Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış gündem kararı (1 adet fotokopi)

9- Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise yönetim kurulu görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı- Ticaret Sicil Müdürlüğünce onaylı  (2 adet asıl -1 adet fotokopi)

10- Yönetim Kuruluna seçilen üyelerinin unvan altında  Ticaret Sicil Müdürlüğünce düzenlenen  İmza beyannameleri (2 adet asıl)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Kooperatif Merkez Nakli

GEREKLİ EVRAKLAR

1- Şirketin kayıtlı olduğu Eski merkezdeki Sicil Müdürlüğünden alınacak sicil özeti (1 adet ası) (TSY Madde 111)

2- Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3- Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

4- Kooperatifin bağlı olduğu ilgili bakanlıktan alınan merkez nakli izin yazısı (1 adet asıl)

5- Esas Sözleşmenin merkez maddesinin yeni şeklini gösteren tadil metni (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

6- Merkez değişikliğinin kabul edildiği Genel Kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (2 asıl -)

7- Taahhütname (TST 24 maddeye göre belge)

8- Temsile yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında düzenlen Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış ünvan altında imza beyannamesi (2 adet asıl - ).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz

9- Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

10- Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

11- Genel kurula davet (Gazete ilanı, iadeli taahhütlü mektup gönderileri, elden tebliğ listesi )

12- Yönetim Kurulu Gündem Kararı (1 adet fotokopi)

13- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2 şer adet fotoğrafları

14- Nakil genel kurulunda yönetim kurulu seçimi varsa;

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Kooperatif Şube Yeni Kayıt

GEREKLİ EVRAKLAR

1- Kooperatif Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;(TSY Madde 120);

a) Varsa değişiklikleriyle beraber, kooperatif sözleşmesinin onaylı bir örneği (1 takım asıl)

b) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünce Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş belge (1 adet asıl)

2- Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3- Odaya kayıt için Hükmi Şahış Kayıt Beyannamesi

4- Şube Müdürü veya müdürlerinin 5  şer adet fotoğrafları

5- Tahhütname(TST 24.maddeye göre )

6- Şube müdürü/müdürlerinin şube unvanı altında  Ticaret sicil müdürlüğünde düzenlenmiş ünvan altında imza beyannamesi (2 adet asıl -). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

7- Şube açılışı; kooperatif ana sözleşmesine göre genel kurul  kararı ile olacaksa Noter onaylı  Genel Kurul Kararı (1 adet asıl - 1 fotokopi); Yönetim kurulu kararı ile olacaksa Yönetim Kurulu Kararı  (1 adet asıl - 1 fotokopi) (Şube açılış kararını hangi organ alırsa alsın; şubenin ticaret unvanı, sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)  

NOT-1: Kararlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları)   belirtilecektir.

Not-2: Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.

(Örnek: “Şube müdürlüğüne üç(3) yıl süre ile …………………………..( T.C.Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri belirtilecek )’ in atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine”

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Tasfiye Başlangıç

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Genel kurul toptantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (2 asıl -)

3) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

4) Hazır Bulunanlar (Hazirun) listesi  ( 1 asıl)

5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

6) Yönetim Kurulu Gündem Kararı ( 1 fotokopi)

7) Tasfiye memurunun unvanı altında atılmış imza beyannamesi ( 2 asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

8) Alacaklılara çağrı ilanı

ÖNEMLİ NOT: Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-536)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor

Tasfiye Sonu Kapanış

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe ( tasfiye memuru tarafından imzalanmalı)

2) Genel kurul toptantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (2 asıl -)

3) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

4) Hazır Bulunanlar (Hazirun) listesi  ( 1 asıl)

5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

6) Yönetim Kurulu/Tasfiye Kurulu Gündem Kararı (1 fotokopi)

7) Görüşülmesi halinde olağan yıllık Bilanço ve bilanço için damga pulu makbuzu (1 asıl)

8) Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilanço (Tasfiye Memurları bilançonun  altına  "Şirketin borcu, alacağı ve devam eden davası  yoktur" ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sunulan bilançoyu genel kurul adına toplantı başkanlığı imzalayacak) Bilanço için vergi dairesinden alınan damga vergisi makbuzu alınız.

NOT: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden kooperatif sözleşmesinde yazan tasfiye süreci (1 yıl veya 6 ay) beklenerek  fesih kararı alınabilir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

Tescil İşlemleri Menü

text panel

Site ziyaretlerini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. Bu aşamayı geçerseniz kabul etmiş sayılırsınız.

Tamam